หลักการและเหตุผล

               สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าสู่สาขาวิชาชีพ บัณฑิตที่พึงประสงค์จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม ที่สำคัญคือต้องเป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สถาบันการศึกษาจึงมีพันธกิจที่สำคัฐในการอบรมบ่มเพาะให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีจิตสำนึกของความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพ

              มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้น "ความรู้คู่คุณธรรม" และการสอดแทรกจริยธรรมในการสอนเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบนกลุ่ม 4 คณะอนุกรรมการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และสมาคมการบัญชีไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง มหาวิทยาลัยไทยกับความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่ชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมไทยอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

              1. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในมิติมหาวิทยาลัยไทยกับความรับผิดชอบต่อสังคม
              2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านการวิจัย ในมิติของมหาวิทยาลัยไทยกับความรับผิดชอบต่อสังคม             
             
3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัย ในมิติของมหาวิทยาลัยไทยกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ลักษณะและขอบข่ายของผลงาน

              เปิดรับผลงานวิจัยและวิชาการของนักวิจัย คณาจารย์ และผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอกเป็น 3 สาขาวิชาดังนี้     
              1. วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
              2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
              3. การเรียนการสอนและสหกิจศึกษา

คณะกรรมการอำนวยการ

  1. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ที่ปรึกษา
  2. ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ปรึกษา
  3. พลอากาศโท สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ที่ปรึกษา
  4. พลอากาศตรี วัธน มณีนัย ที่ปรึกษา
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง ที่ปรึกษา
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษา
  7. นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์นิกร ชำนาญกุล ประธานกรรมการ (๑)
  8. รองศาสตราจารย์ลักษณา
สตะเวทิน ประธานกรรมการ (๒)
  9. ดร.สิริวรรณ รัตนาคาร รองประธานกรรมการ
  10. ดร.ณีณา สวัสดิสรรพ์ รองประธานกรรมการ
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร เสงี่ยมวิบูล  กรรมการ
  12. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ กรรมการ
  13. ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ กรรมการ
  14. อาจารย์เรวดี ทั่งจันทร์แดง กรรมการ
  15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย กรรมการ
  16. อาจารย์พิจิตรลักษณ์ ภู่ศิริ กรรมการ
  17. อาจารย์สุนทรี รัตภาสกร กรรมการ
  18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี สวัสดิสรรพ์ กรรมการ
  19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชี ภังคานนท์ กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและพิจารณาบทความ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร โกมลเสวิน ประธาน
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย รองประธาน
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี โพธิสุข กรรมการ
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณี กรรมการ
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี จันทร์อ่อน กรรมการ
  6. นาวาอากาศเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง กรรมการ
  7. นาวาอากาศเอกหญิง รองศาสตราจารย์ประพิมพร เฉลิมอากาศ กรรมการ
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร กรรมการ
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต์ กรรมการ
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ กรรมการ
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย กรรมการ
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน กรรมการ
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวพร หวังพิพัฒน์วงศ์ กรรมการ
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย กรรมการ
  15. ดร.ดรุณี ชูประยูร กรรมการ
  16. ดร.วสันต์ ทองไทย กรรมการ
  17. ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช กรรมการ
  18. ดร.วุฒนิพงษ์ วราไกรสวัสดิ์ กรรมการ
  19. ดร.จตุพล ยงศร กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและพิธีการ

  1. อาจารย์พิจิตรลักษณ์ ภู่ศิริ ประธาน
  2. อาจารย์สากล ภู่ศิริ รองประธาน
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์ กรรมการ
  4. อาจารย์พีรญา พันธุ์ดีกุล กรรมการ
  5. อาจารย์เรืองยศ วัชรเกตุ กรรมการ
  6. อาจารย์ฐิฏินันท์ ธรรมโชติ กรรมการ
  7. อาจารย์เยาวมาลย์ ธีรรัฐ กรรมการ
  8. อาจารย์ณัชวรัมพร หังสะสูตร์ กรรมการ
  9. อาจารย์บุญชอบ พรรณนิกร กรรมการ
  10. อาจารย์จักริน แก้วเกตุ กรรมการ
  11. อาจารย์ศิรพัชร์ อนันต์ประภาสิริ กรรมการ
  12. อาจารย์จักกรี เสริมทรัพย์ กรรมการ
  13. อาจารย์จักรกฤษณ์ โปณะทอง กรรมการและเลขานุการ
  14. อาจารย์ยศสินี วิพัชนานนท์ กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการฝ่ายประสานงานวิชาการ

  1. อาจารย์สุนทรี รัตภาสกร ประธาน
  2. อาจารย์จักรกฤษณ์ โปณะทอง รองประธาน
  3. อาจารย์วิภาวี ตลึงจิตร กรรมการ
  4. อาจารย์สุธี คทวานิช กรรมการ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี สวัสดิสรรพ์ กรรมการ
  6. อาจารย์ศิริธร บุตรแก้ว กรรมการ
  7. อาจารย์ปวีณา กุลประสูตร กรรมการ
  8. อาจารย์ระติกรณ์ นิยมะจันทร์ กรรมการ
  9. อาจารย์วริษษา ชะม้อย กรรมการ
  10. ดร.จตุพล ยงศร กรรมการและเลขานุการ
  11. อาจารย์ขวัญใจ เลี้ยงวิวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

  1. นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์อนุรักษ์ โชติดิลก ประธาน
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชา วัฒนวิไล รองประธาน
  3. อาจารย์วาสนา จีนะวัฒน์ กรรมการ
  4. อาจารย์พรนิภา ถาวะโร กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชี ภังคานนท์ ประธาน
  2. อาจารย์นวลรัตน์ คุณศรีรักษ์สกุล รองประธาน
  3. นาวาโท ดร.จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ กรรมการ
  4. อาจารย์ปิยะวรรณ อัศวราชันย์ กรรมการ
  5. อาจารย์นิรันดร์ ชื่นจรูญ กรรมการ
  6. อาจารย์ณัฐกร เฉยศิริ กรรมการ
  7. อาจารย์อนุโพธ สุคนธ์พานิช กรรมการ
  8. อาจารย์นันทมาส เกตุแก้ว กรรมการและเลขานุการ
  9. อาจารย์สุดารัตน์ ขำละเอียด กรรมการและเลขานุการ