รูปแบบการนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
   1. บทความวิจัย นำเสนอผลงาน 2 แบบ คือ
       • นำเสนอแบบบรรยาย ใช้เวลาเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที
       • การนำเสนอแบบโปสเตอร์
   2. บทความวิชาการ สำหรับเรื่องที่ได้รับคะแนนระดับดีมากจะได้รับคัดเลือกให้นำเสนอแบบบรรยาย
โดยใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที


ขอบเขตของผลงาน


   1. บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่อไปนี้
       • วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
       • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
       • การศึกษาและการเรียนการสอน
       • การวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน
   2. บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
       • การวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน


ผู้เข้าร่วมประชุม
       • คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

Download ตัวอย่างเอกสาร

Template รูปแบบการเขียนบทความวิจัยเรื่องเต็ม

ตัวอย่างบทความวิจัยภาษาไทย
ตัวอย่างบทความวิจัยภาษาอังกฤษ
หัวข้อการเขียนบทความวิจัยเรื่องเต็ม
หัวข้อการเขียนบทความวิชาการ
หัวข้อการนำเสนอโปสเตอร์