การประชุมทางวิชาการ

สมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประจำประเทศไทย

ครั้งที่ 36


เรื่อง

Mapping Out New Landscape of

Higher Education in Southeast Asia


วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา 9.00 – 16.00 น.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท


จัดโดย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ร่วมกับ

สมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)