หลักการและเหตุผล

bets10


izmir escort

         ด้วยการทำวิจัยประกอบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะช่วยส่งเสริมแและเติมเต็มให้การศึกษานั้นมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมถึงการทำวิจัยยังเป็นการสร้างความรู้ใหม่และสามารถนำความรู้นั้นมาใช้พัฒนาหรือสร้างสรรค์ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน สังคม และประเทศชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ยังถือเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของสถาบันการศึกษาด้วย

วัตถุประสงค์

        1) เพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน
        2) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ของผู้เข้าร่วมงาน
        3) เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         1) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
         2) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
         3) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
         4) สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้เข้าร่วมโครงการ

         1) ผู้เสนอผลงานวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประมาณ 100 คน
         2) ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 70 คน

รูปแบบการประชุม

         การประชุมวิชาการในครั้งนี้ประกอบด้วย
         1) การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
         2) การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

วัน เวลา และสถานที่

         วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 ? 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

การพิจารณาผลงาน

         1) บทความวิจัยต้องเป็นผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ไม่เคยนำเสนอหรือตีพิมพ์ในที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการใดใด
         2) บทความวิจัยทุกชิ้นจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน โดยบทคัดย่อจะได้รับการรวมเล่ม และบทความฉบับเต็มจะได้รับการรวบรวมเป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) แบบอิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM)
         3) บทความวิจัยที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่การประชุมกำหนด หรือไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะถูกตัดสิทธิ์ในการนำเสนอผลงานและไม่รวมอยู่ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)
         4) การพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นถือสิ้นสุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

         1) นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้องสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
         2) ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในรูปแบบรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)
         3) ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป