ติดต่อ

ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โทรศัพท์ 0 2407 3888 ต่อ 2817-2819
email: conference@bu.ac.th