คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ

คณะกรรมการอำนวยการ

1. อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ ที่ปรึกษา
2. ดร.พรชัย มงคลวนิช ที่ปรึกษา
3. ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ปรึกษา
4. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ที่ปรึกษา
5. ศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอานวย ที่ปรึกษา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต ประธาน
7. ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ รองประธาน
8. ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองประธาน
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน รองประธาน
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย กรรมการ
12. ดร.วิลาสินี ตู้จินดา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงาน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน ประธาน
2. ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองประธาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชี ภังคานนท์ กรรมการ
6. ดร.วิลาสินี ตู้จินดา กรรมการ
7. อาจารย์พรจักรี พิริยะกุล กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารยาท โยทองยศ กรรมการ
9. อาจารย์นวลรัตน์ คุณศรีรักษ์สกุล กรรมการ
10. อาจารย์พันธมิตร คุณศรีรักษ์สกุล กรรมการ
11. ดร.ปนัดดา อัญญโพธิ์ กรรมการ
12. อาจารย์สืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการ
13. Asst.Prof.Dr.Ulrike Guelich กรรมการ
14. Mr.Xavier francis etienne pierre Parisot กรรมการ
15. Assoc.Prof.Dr.Vincent Michel Ribiere กรรมการ
16. Prof.Dr.Susan Alexander Bennet กรรมการ
17. อาจารย์นพดล ชาติรังสรรค์ กรรมการ
18. อาจารย์ปวีณา กุลประสูตร กรรมการ
19. อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา กรรมการ
20. อาจารย์เบ็ญจมาศ อธิปัญญากุล กรรมการ
21. อาจารย์ชีวิน เผื่อนผ่อง กรรมการ
22. อาจารย์อุทัยวรรณ จตุพร กรรมการ
23. อาจารย์รมณีย์ ยิ่งยง กรรมการและเลขานุการ