คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ

คณะกรรมการอำนวยการ

1. อาจารย์ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ที่ปรึกษา
2. ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ที่ปรึกษา
3. ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ปรึกษา
4. ศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย ที่ปรึกษา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต ประธาน
6. ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ รองประธาน
7. ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองประธาน
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน รองประธาน
9. ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ มั่งศิริ กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย กรรมการ
14. ดร.วิลาสินี ตู้จินดา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงาน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน ประธาน
2. ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองประธาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชี ภังคานนท์ กรรมการ
6. ดร.วิลาสินี ตู้จินดา กรรมการ กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐมา สตะเวทิน กรรมการ
8. อาจารย์พรจักรี พิริยะกุล กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารยาท โยทองยศ กรรมการ
10. อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร กรรมการ
11. อาจารย์นวลรัตน์ คุณศรีรักษ์สกุล กรรมการ
12. อาจารย์สืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการ
13. อาจารย์นพดล ชาติรังสรรค์ กรรมการ
14. อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สินธุสังข์ กรรมการ
15. อาจารย์อุทัยวรรณ จตุพร กรรมการ
16. อาจารย์ปวีณา กุลประสูตร กรรมการ
17. อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ ที่ปรึกษา
2. ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ที่ปรึกษา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ประธาน
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วรนารถ แสงมณี กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร กุณฑลบุตร กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม ชมงาม กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐมา สตะเวทิน กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติ วิทยาสรณะ กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารยาท โยทองยศ กรรมการ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ กรรมการ
16. ดร.ญาณินี เพชรานันท์ กรรมการ
17. อาจารย์ปวีณา กุลประสูตร เลขานุการ