Proceedings

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (PROCEEDINGS)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
“ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”
Challenges in Innovation Development for Sustainability

24 มิถุนายน 2565