รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับแวดวงวิชาการ และนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย เกิดเครือข่ายความร่วมมือในทางวิชาการที่กว้างขวาง อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการประชุม

 1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย จากภายในและภายนอกสถาบัน และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย
 2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิชาการในสาขาวิชาการเดียวกันระหว่างสถาบัน

รูปแบบการดำเนินงาน
รูปแบบการจัดงาน เป็น การบรรยายพิเศษ และ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

ขอบเขตของผลงาน
สาขาที่เปิดรับบทความ แบ่งเป็น 4 กลุ่มสาขา ดังนี้

  1. บริหารธุรกิจ
  2. สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. นวัตกรรมการศึกษา

กำหนดการเปิดรับบทความวิจัย

วันที่ 29 มกราคม 2567 เปิดรับบทความฉบับเต็มทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ผ่านเว็บไซต์ https://conference.bu.ac.th
วันที่ 29 มีนาคม 2567 ปิดรับบทความฉบับเต็ม
วันที่ 22 เมษายน 2567 ปิดรับบทความฉบับเต็ม (ขยายเวลา)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 แจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ส่งบทความปรับปรุงแก้ไข
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 แจ้งผลการคัดเลือกการนำเสนอผลงาน (พร้อมกำหนดการและรายละเอียดการนำเสนอผลงาน)
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการนำเสนอผลงาน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 การประชุมวิชาการ

กำหนดการวันที่ 5 กรกฎาคม 2567​ อาคาร​ A3 ห้อง​ 301

เวลา 11.00 – 11.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 11.30 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
เวลา 13.00 – 13.15 น. พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย รองอธิการบดีสายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ
เวลา 13.15 – 14.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “AI for Business Transformation”
โดย คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เวลา 14.00 – 14.15 น. พิธีมอบรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น
เวลา 14.30 – 16.30 น. นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย

อัตราค่าลงทะเบียน

  1. สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย บทความละ   2,500 บาท
  2. สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ไม่เสียค่าใช้จ่าย