รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล
เนื่องในวาระครบรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 60 ปี ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในการจัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการประชุม

 1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย จากภายในและภายนอกสถาบัน และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย
 2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิชาการในสาขาวิชาการเดียวกันระหว่างสถาบัน

รูปแบบการดำเนินงาน
รูปแบบการจัดงาน เป็น การบรรยายพิเศษ และ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (รูปแบบออนไลน์)

ขอบเขตของผลงาน
สาขาที่เปิดรับบทความ แบ่งเป็น 4 กลุ่มสาขา ดังนี้

  1. บริหารธุรกิจ
  2. สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. นวัตกรรมการศึกษา

กำหนดการเปิดรับบทความวิจัย

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เปิดรับบทความฉบับเต็มทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ผ่านเว็บไซต์ https://conference.bu.ac.th
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ปิดรับบทความฉบับเต็ม
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 แจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ส่งบทความปรับปรุงแก้ไข
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไขมาทาง e-mail: conference@bu.ac.th
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 แจ้งผลการคัดเลือกการนำเสนอผลงาน (พร้อมกำหนดการและรายละเอียดการนำเสนอผลงาน)
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการนำเสนอผลงาน
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 การประชุมวิชาการ

กำหนดการวันที่ 24 มิถุนายน 2564

9.00 – 9.30 น. ลงทะเบียน
9.30 – 10.00 น. พิธีเปิด ผู้ดำเนินรายการ อ.สืบศักดิ์ สืบภักดี

– กล่าวรายงาน โดย ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ

– กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
10.00 – 11.30 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “คาดการณ์อนาคตนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โดย คุณกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย)

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Net Zero” The Big Challenge to Achieve

โดย คุณสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์ หัวหน้าแผนกงานผสานพันธมิตรทางธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม หน่วยงานขับเคลื่อนนวัตกรรม เอไอเอส
11.30 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การนำเสนอผลงานแบบบรรยายแยกตามสาขา

อัตราค่าลงทะเบียน

  1. สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย บทความละ   2,500 บาท
  2. สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ไม่เสียค่าใช้จ่าย