ผลการคัดเลือกการนำเสนอผลงาน

วันซ้อมนำเสนอ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้เข้าร่วมนำเสนอทุกท่านกรุณาส่งไฟล์นำเสนอ (Powerpoint) มาที่ conference@bu.ac.th ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2565
**หากมีการปรับแก้ไขไฟล์นำเสนอ กรุณาส่งแก้ไขกลับมาภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2565
ห้องนำเสนอที่ 1

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุล ห้อง
1 019 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกิจการและความสามารถในการทำกำไร หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์ ณัฐพัชร์ จูเปีย
รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 1
2 020 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการทำกำไร หลักฐานจากอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปรมศักดิ์ วันสุวรรณ์
รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 1
3 021 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกายมาศ นาถมทอง
รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 1
4 022 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไร หลักฐานจากหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฐิติยา เอี่ยมสอาด
รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 1
5 023 ความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย JIA YINGYING
รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 1
6 024 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นิตยา จันทเวช
รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 1
7 059 การวิเคราะห์ราคาบิตคอยน์ผ่านดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภ รพีสร เฟื่องเกษม ห้องนำเสนอที่ 1

ห้องนำเสนอที่ 2

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุล ห้อง
1 001 ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย: การวิเคราะห์โดยวิธี Slack Based ธันยกร จันทร์สาส์น
ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
วินย์ ฉายศิริโชติ
ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม    
ห้องนำเสนอที่ 2
2 003 ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจสังคมที่เป็นตัวกำหนดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ: การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ระหว่างประเทศ สุจิตตา บุนนาค
เพ็ญประภา มังกรวงษ์
ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
ห้องนำเสนอที่ 2
3 027 การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ กรณีศึกษาบริษัทผลิตเยื่อกระดาษ Hanqi Zhang
ชยากานต์ บํารุงบุตร
ห้องนำเสนอที่ 2
4 029 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับเงินปันผลหลักฐานจากกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศิรกาญ แก้วดวงใหญ่
รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 2
5 032 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพลังงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อังศุนิตย์  กลิ่นนาค
รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 2
6 058 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเกณฑ์การซื้อสินค้าผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์
อาจารีย์ ประจวบเหมาะ
ห้องนำเสนอที่ 2
7 075 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นครั้งแรก กาญจนา ส่งวัฒนา
กวิน โสภณ
ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ
ห้องนำเสนอที่ 2
8 090 การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของดัชนีหลักทรัพย์ต่างชาติที่ส่งผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้ว
Atchayapa Keeratisontorn
Rapeesorn Fuangkasem
ห้องนำเสนอที่ 2

ห้องนำเสนอที่ 3

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุล ห้อง
1 006 อิทธิพลของบุคคลผู้มีชื่อเสียง (Influencer) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน จริยา แก้วหนองสังข์
ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์
ห้องนำเสนอที่ 3
2 007 อิทธิพลของการทำการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans ของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย อักษิพร สาราณียวงษ์
ณัฏฐณิชา ณ นคร
ห้องนำเสนอที่ 3
3 026 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ชลติกานต์ ทิศเสถียร 
คมสัน ตันสกุล
ห้องนำเสนอที่ 3
4 030 ปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำผสมอากาศ
ของผู้บริโภคในประเทศไทย
กมลวรรณ บรรจงแก้ว
ธิติ บวรรัตนารักษ์
ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์
ห้องนำเสนอที่ 3
5 033 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้งานแอปพลิเคชันหาคู่ของทินเดอร์รูปแบบเสียค่าบริการ ณัฐริกา  พฤทธิสาริกร
ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์
ห้องนำเสนอที่ 3
6 052 กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
Doctor A to Z ของผู้ใช้บริการในประเทศไทย
ญาณิกา ไตรภูมิ
ศศิประภา พันธนาเสวี
ห้องนำเสนอที่ 3
7 053 ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้านวัตสันในประเทศไทย ศรัญญู ทิยะมุข
ศศิประภา พันธนาเสวี
ห้องนำเสนอที่ 3
8 081 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในระดับอุดมศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จุฑามณี เรืองเดช
ณัฏฐณิชา ณ นคร
ห้องนำเสนอที่ 3

ห้องนำเสนอที่ 4

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุล ห้อง
1 056 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Chen Cheng
ณัฏฐณิชา ณ นคร
ห้องนำเสนอที่ 4
2 062 การสื่อสารการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา ทัศนคติและความเชื่อถือไว้วางใจในตราชุดชั้นในของสตรีในกรุงเทพมหานคร เอริสา อูจิอิเอะ
ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
ห้องนำเสนอที่ 4
3 063 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว(Super Saving Funds) ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี พัฒนะพงศ์ พงศ์นคินทร์
ณัฎฐณิชา ณ นคร
ห้องนำเสนอที่ 4
4 067 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์  ปุณิกา ปิญะภาณุกัญจณ์
ณัฏฐณิชา ณ นคร
ห้องนำเสนอที่ 4
5 069 แผนธุรกิจเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ กาแฟบ้านกำนัน De Café วาลินี  ใจเย็น
ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์
ห้องนำเสนอที่ 4
6 072 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ วราพร ปะสาวะกา
ณัฏฐณิชา ณ นคร
ห้องนำเสนอที่ 4
7 142 กลยุทธ์ตราสินค้าร่วมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ระดับหรูหราของผู้บริโภคในประเทศไทย : กรณีศึกษาแบรนด์หลุยส์ วิตตอง ปณิดา พูนสิน
ศศิประภา พันธนาเสวี
กิตติภูมิ ศุภมนตรี
ณัฐศรุต สุขุมานันท์
ห้องนำเสนอที่ 4

ห้องนำเสนอที่ 5

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุล ห้อง
1 008 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อัฏฐวัณณ์ จันทสุทโธ
ชาญชัย เมธาวิรุฬห์
สวารินทร์ อารยวรรณไชยา
ณัฐชา วัฒนวิไล
ภัสพร ตั้งใจกตัญญู
ห้องนำเสนอที่ 5
2 065 การพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนภายใต้การกำกับของรัฐในยุคดิจิทัลกรณีศึกษา โมเดิร์นไนน์ทีวี ทวี  จันทชัยชนะ ห้องนำเสนอที่ 5
3 094 กลยุทธ์การสื่อสารภายนอกองค์การของช่อง 7HD พลอยระวี แป้นเจริญ
องอาจ สิงห์ลำพอง
ห้องนำเสนอที่ 5
4 095 การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารรายการเล่าเรื่องลี้ลับ กรณีศึกษารายการเดอะโกสต์เรดิโอ ศิริรัตน์ สมสวัสดิ์
องอาจ สิงห์ลำพอง
ห้องนำเสนอที่ 5
5 096 การสำรวจการรับรู้สัญลักษณ์ตราฮาลาล และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฮาลาลของชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ธนาชิต ทองเลม็ด ห้องนำเสนอที่ 5
6 101 การใช้และความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official Account สุภาพร  นาคประพันธ์
องอาจ สิงห์ลำพอง
ห้องนำเสนอที่ 5
7 102 กลยุทธ์การสื่อสารงานโฆษณาไทยให้สำเร็จในงานประกวด Cannes Lions
ค.ศ. 2020-2021 : กรณีศึกษา “6 TAKES OF DRAMA” ผลงานของ GREYnJ UNITED
อัสรินดา อุดมอาริยะ
องอาจ สิงห์ลำพอง
ห้องนำเสนอที่ 5

ห้องนำเสนอที่ 6

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุล ห้อง
1 018 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ศิวศักดิ์ ปานสุขขุม
อุนนดา มนตรีธิติ
อัจฉรา ศรีลาชัย
ห้องนำเสนอที่ 6
2 080 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ศิวศักดิ์ ปานสุขขุม
สุหรรษา อินสี
ทีปกร คำพิทักษ์
ห้องนำเสนอที่ 6
3 099 แนวปฏิบัติต้นแบบอันทรงพลังของผู้สูงวัยในซีรีส์ SQUID GAME สิรินทร์ สว่างวรรณ
ฐิติพร สังขรัตน์
ห้องนำเสนอที่ 6
4 100 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ธัญลักษณ์ นามจักร ห้องนำเสนอที่ 6
5 105 การเสริมสร้างเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปิยะนุช สินันตา 
จุไรรัตน์ สวัสดิ์
ห้องนำเสนอที่ 6
6 107 กระบวนการแปรรูปผักตบชวาเป็นวัสดุประกอบอาคารอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนเรือนแพสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี นุ๊กวัชระ หลาบนอก ห้องนำเสนอที่ 6
7 113 การพัฒนาแผนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชุมชน ชูตา แก้วละเอียด
ปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์
ห้องนำเสนอที่ 6

ห้องนำเสนอที่ 7

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุล ห้อง
1 091 ระบบควบคุมพีไอดีสำหรับควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ขนส่ง สหรัฐ ผลาชิต
จิรัฏฐ์ ทวีทรัพย์กมล
กันตินันท์ ฐิตยานันท์
ทิฆัมพร ประสมทอง
ปรานต์ สมบูรณ์ประสิทธิ์
มังคเลศ สวดบุรี
สุรเชษฐ์ โทวราภา
ห้องนำเสนอที่ 7
2 064 การออกแบบเหล็กดามกระดูกขาแมวด้วยวิธีการ Topology Optimization Peerapon Amornsuppasil ห้องนำเสนอที่ 7
3 068 เครื่องต้นแบบแปลงปลูกผักในร่มควบคุมด้วยระบบ IoT วรดา ลำจวน
บุญเลิศ ฤทธิบัณฑิตย์
ละ ลุงจ่า
ณัฐิวุฒิ กันยากิจ
สุภา พงษ์รูป 
จักรพงษ์ สุธาภุชกุล
ห้องนำเสนอที่ 7
4 111 การผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและใบไม้แห้ง สุนันทา อินทร์จันทร์
คชรัตน์ ภูฆัง
ห้องนำเสนอที่ 7
5 143 การรู้จำท่าสะกดนิ้วแบบอเมริกันด้วยโมดูลการรวบรวมเชิงเวลาและการเรียนรู้แบบหลายงาน พีระวัฒน์ พันธ์นัทธีร์
วุฒิพงษ์ คําวิลัยศักดิ์
ชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง
ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล
ห้องนำเสนอที่ 7
6 144 การลดสถานีเชื่อมโยงตัวรับรู้โดยใช้กำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็ม Nakrop Jinaporn ห้องนำเสนอที่ 7
7 146 การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมเพื่อค้นหารูปแบบการจัดวางพัสดุภายในตู้
คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสม
กฤติณภัทร ศรีสุวรรณ
กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
ห้องนำเสนอที่ 7

ห้องนำเสนอที่ 8

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุล ห้อง
1 034 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ผลิตภัณฑ์ขัดผิว และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมกงล้อของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร อัษฎางค์ พลนอก
อรรถวิทย์ สมศิริ
อโณทัย ตั้งสำราญจิต
ศิรินทร พิศุทธานันท์
ห้องนำเสนอที่ 8
2 035 การศึกษาเชิงสำรวจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของนักเรียนต่อการเรียนรู้ออนไลน์ Peter Teranet Sethabutra ห้องนำเสนอที่ 8
3 037 การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบเฟรเยอร์ โมเดล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ และการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Noppadon Panma
Dusadee Rangseechatchawan
Rachod Nusen
ห้องนำเสนอที่ 8
4 045 การศึกษาผลการพัฒนาความตั้งใจและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ: กรณีศึกษาวิชาการสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ (GE003)  อาทร พร้อมพัฒนภัค
กัณณพนต์ โล่ห์เพชรัตน์
รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง
รุจิพรรณ สัมปันณา
อลงกรณ์ สุวรรณเวช
พิษณุ กาศเจริญ
นภาพร ภู่บุบผา 
ธีระศักดิ์ ณ ระนอง
วรวรรณ เลาหะพลวัฒนา
ห้องนำเสนอที่ 8
5 086 การพัฒนาแอปพลิเคชัน 3 มิติ สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริง พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์
เกรียงศักดิ์ เตมีย์
จันทรวรรณ สำราญสำรวจกิจ
ห้องนำเสนอที่ 8
6 103 การพัฒนาแอปพลิเคชัน “เควส” เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำจิตอาสาและสร้างประโยชน์ต่อสังคมในสถานการณ์โควิด-19 ปุญญพัฒน์ สุขพรชัยกุล
สกรานต์ อภิชิตสมบูรณ์
ภควัตร ปฐมบุรุษรัตน์
วิชญ์พล ประกอบเขตกรณ์
ศรัณย์ภัทร แก้วสินธุ์
ณัฐธยาน์ ประกอบแก้ว
สุรเชษฐ์ โทวราภา
ห้องนำเสนอที่ 8
7 104 ตัวแบบสร้างประโยคความรวมภาษาไทยด้วยครอสโปรดักรีเลชัน เชาวลิต ขันคำ
สุพรัตรา แดงเจริญ
ขณิดา จรุงจิตต์
ห้องนำเสนอที่ 8
8 109 ทัศนคติของผู้เรียนชาวไทยต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านบทความข่าว Wijak Kerdubol ห้องนำเสนอที่ 8
9 182 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มารยาท โยทองยศ
เพชรี ศิริกิจจาขจร
สรียา โชติธรรม
ห้องนำเสนอที่ 8