ผลการคัดเลือกการนำเสนอผลงาน

กำหนดออกใบเกียรติบัตรประชุมวิชาการสำหรับผู้นำเสนอ สามารถรับได้หลังจากจบการนำเสนอผลงานในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
กำหนดเผยแพร่รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2567

ห้องนำเสนอที่ 1 ห้อง A3-306

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุล ห้อง
1 217 ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าของกิจการของบริษัทในกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทิพวัลย์ กาดี และ
ดร.รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 1
2 219 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับผลการดำเนินงานทางการเงินของ บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมบริการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หงศ์เหม ศุภหัตถี และ
รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 1
3 221 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจการเกษตรหมวดอาหาร
ธันยนันท์ ศรีวะรมย์ และ
รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 1
4 223 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางการเงินกับการเติบโตของสินทรัพย์รวมของบริษัทในหมวดธุรกิจก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปฐมกร เลิศชาญชัยกุล และ
รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 1
5 224 ปัจจัยทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยศพล บุณยพรพงศ์ และ
รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 1
6 229 ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่ากิจการและกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หลักฐานจากบริษัทในหมวดธุรกิจการแพทย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณัฐกานต์ จันทร์ทรง และ
รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 1

ห้องนำเสนอที่ 2 ห้อง A3-307

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุล ห้อง
1 218 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีในแบรนด์น้ำพริกผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในประเทศไทย ขนิษฐา ทองจาด และ
คมสัน ตันสกุล
ห้องนำเสนอที่ 2
2 230 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกิจการกับความสามารถในการทำกำไรของ บริษัทในหมวดธุรกิจธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อมลรัศมิ์ มรุเศรษฐ์ และ
รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 2
3 231 ความสัมพันธ์ระหว่างการก่อหนี้ทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กมลวรรณ งามลาภ และ
รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 2
4 232 ผลกระทบของขนาดบริษัท ต่อมูลค่าของกิจการ: หลักฐานจากหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ สุรพิชญ์ เชี่ยวชาญณรงค์ และ
รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 2
5 233 ผลกระทบของอัตราส่วนทางการเงินต่ออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย YITING FANG และ
รพีสร เฟื่องเกษม
ห้องนำเสนอที่ 2

ห้องนำเสนอที่ 3 ห้อง A3-401

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุล ห้อง
1 237 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ทุเรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม: กรณีศึกษา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พรรษา บุนนาค , สัณห์ อุทยารัตน์ ,
มงคล รักษาพัชรวงศ์ , นฤมล แก้วจำปา และ ปิยพงษ์ ทองดีนอก
ห้องนำเสนอที่ 3
2 248 การสำรวจความเครียด ความเหนื่อยหน่าย และคุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา อนุสรณ์ เป๋าสูงเนินและ
จุฑามาศ อยู่เป็นสุข
ห้องนำเสนอที่ 3
3 249 การปรับปรุงประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าก่อนการส่งมอบ กรณีศึกษา โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติก วรรณนิตา โสทอง และ
อดิศักดิ์ วงศ์ดียิ่ง
ห้องนำเสนอที่ 3
4 267 การผลิตไฮโดรเจนจากกากถั่วเหลืองด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น: จำลอง สุนิสา ขุนวัด ห้องนำเสนอที่ 3

ห้องนำเสนอที่ 4 ห้อง A3-402

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุล ห้อง
1 240 การเปิดรับสื่อ การรับรู้ถึงประโยชน์ และ ทัศนคติที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองของผู้ฟังรายการ THE STANDARD PODCAST อภิสกรรจ์ นิธิพูลสนั่น ,
อริชัย อรรคอุดม และ
วีรพงษ์ พวงเล็ก
ห้องนำเสนอที่ 4
2 245 EXPLORING THE CONSTRUCTION OF INFLUENCER CREDIBILITY AND BEAUTY PORTRAYALS IN DOUYIN SHORT CLIPS Hui Tian and
Suwannamas Lekngam Wongwilatnurak
ห้องนำเสนอที่ 4
3 246 THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL EXPECTATION AND GOOD WISHES: INFLUENCE ON VIETNAMESE GREETINGS DURING TET HOLIDAY Nguyen Trang Dai and
Suwannamas Lekngam Wongwilatnurak
ห้องนำเสนอที่ 4
4 273 กรอบแนวคิดความร่วมมือข้ามศาสตร์แบบองค์รวม : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม พีรยา หาญพงศ์พันธุ์,
อัฎฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์,
นุชนารถ สุพิชญางกูร และ
รัตนติกา เพชรทองมา
ห้องนำเสนอที่ 4